top of page

Polityka prywatności Infoteam Consulting Poland

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Infoteam Consulting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Infoteam”), ̨ pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763586, NIP: 9721297443, REGON: 382111284, tel.: +48 661 666 330, e-mail: infoteam@infoteam-consulting.pl

Źródła, z jakich pozyskaliśmy Państwa dane: 

 • Bezpośrednio od Was – przez strony internetowe Infoteam, media społecznościowe, formularze papierowe, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę, lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia, 

 • Od innego podmiotu, który zawarł z Infoteam umowę o świadczenie usług na Waszą rzecz, 

 • Od innego podmiotu, współpracującego z Infoteam, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie otrzymanej od Państwa zgody, 

 • Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych czy innych podobnych źródeł. 

Zakres stosowania polityki prywatności: 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w szczególności w obszarze głównej działalności Infoteam, to jest w związku z: 

 • Organizacją warsztatów i szkoleń, 

 • Organizacją konferencji oraz spotkań o charakterze informacyjnym, marketingowym i biznesowym, 

 • Realizacją usług konsultingowych na rzecz klientów, 

 • Prowadzeniem usług rekrutacyjnych, jak również dotyczy ona: 

 • Serwisów internetowych znajdujących się pod adresem: Infoteam-consulting.pl, 

 • Innych serwisów prowadzonych przez Inofoteam, jeżeli odsyłają do tej Polityki prywatności, 

 • Działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych prze Infoteam. 

Jakie dane zbieramy: 

W zależności od charakteru relacji, możemy zbierać następujące dane osobowe: 

 • Imię̨ i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć i rok urodzenia, 

 • Dane o wykształceniu oraz znajomości języków, 

 • Dane o zatrudnieniu, w tym nazwy firm oraz stanowiska, 

 • Dane o uczestnictwie w organizowanych przez nas programach szkoleniowych oraz innych wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, seminaria, 

 • Dane o odwiedzinach na naszej stronie przy wykorzystaniu plików cookies, zbierających dane o Państwa adresie IP, typie wykorzystywanej przeglądarki oraz innych danych demograficznych i geograficznych. 

Do jakich celów używamy Państwa danych osobowych: 

 • W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Infoteam (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • W celu wykonania umowy zawartej z Infoteam na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem); 

 • W celu przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Infoteam, w których biorą Państwo udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Infoteam, np. wystawienia faktury lub rachunku lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 • W celu założenia i administrowania Państwa kontem zintegrowanego z systemami informatycznymi/ serwisami internetowymi Infoteam (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

 • W celach marketingu produktów i usług Infoteam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • W celu prowadzenia badań rynku i opinii (badania ilościowe) (art. 6 ust. 1 lit. a lub lit f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na poprawnym metodologicznie prowadzeniu takich badań m.in. przez dobór odpowiedniej grupy respondentów); 

 • W celu dostosowania menu przewidzianego dla uczestników konferencji i szkoleń dla Państwa potrzeb (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane: 

 • W celu marketingu produktów i usług Infoteam z wykorzystaniem profilowania i innych zaawansowanych działań (tzw. remarketingu, reklamy behawioralnej, marketing attribution, social media, przedstawiania oferty przez automat za pomocą telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 • W celu marketingu podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 • W celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Infoteam współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO), 

 • W celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 • W celu udzielenia Państwu rabatu lub zniżek na nasze usługi, jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na konkretnie wskazane w poszczególnych formularzach cele (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W jakich sytuacjach potrzebujemy Państwa danych osobowych: 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Infoteam, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści. 

Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Infoteam w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy skorzystać z formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane poniżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Infoteam jest legalne. 

Dane kontaktowe: 

e-mail: infoteam@infoteam-consulting.pl 

tel.: +48 661 666 330

adres: Infoteam Consulting Poland Sp. z o.o. 
 ul. Twarda 18,  00-105 Warszawa 

Kto może mieć dostęp do Państwa danych: 

Za Państwa zgodą, udostępnimy Państwa dane osobowe partnerom Infoteam, to jest przedsiębiorcom, z którymi Infoteam współpracuje w ramach świadczonych usług. Są nimi głównie firmy wykonujące zadania na nasze zlecenie i na naszą rzecz, a zwłaszcza: świadczące dla nas usługi zakwaterowania dla uczestników szkolenia; prowadzące szkolenia; zapewniające usługi IT; odpowiedzialne za transmisje Webinariów; odpowiedzialne za wysyłkę korespondencji; podmioty współpracujące przy prowadzeniu badań ilościowych; świadczące usługi rozliczeń (banki) oraz usługi księgowe; firmy drukujące materiały szkoleniowe, w tym imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, firmy kurierskie oraz dostawcy usług poczty elektronicznej; firmy dostarczające narzędzia do profilowania; firmy niszczące dokumenty. W takich przypadkach zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. 

Państwa dane mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Szwajcarii. 

Zachowujecie Państwo prawo do: 

 • Dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Infoteam; 

 • Sprostowania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Infoteam; 

 • Żądania usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Infoteam w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na Infoteam; 

 • Przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy; 

Czas przechowywania danych: 

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Infoteam lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lub 6 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), jakie może podnosić Infoteam i jakie mogą być podnoszone wobec Infoteam. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku (np. w przypadku przetwarzania danych zawartych w fakturach – 5 lat, liczone do końca roku kalendarzowego, na mocy art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości). 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Infoteam na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Infoteam prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku, w którym są Państwo uczestnikami naszych szkoleń i konferencji ze względu na podnoszenie Państwa kompetencji zawodowych za zgodą Państwa pracodawcy, który zawarł umowę o udział w szkoleniu na Państwa rzecz. W takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes pozwala nam na przetwarzanie Państwa danych przez czas trwania szkolenia oraz przez czas, w którym roszczenia wobec nas, lub roszczenia, które posiadamy, nie uległy przedawnieniu). 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Państwa dane będą usuwane, kiedy już nie będziemy mogli ich przetwarzać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czyli wtedy, kiedy stracimy uzasadnioną podstawę do przetwarzania tych danych. 

Wykorzystanie plików cookies: 

Możemy zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej strony internetowej wykorzystując poliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z rożnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany̨ użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

Możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: 

 • Neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny. 

 • Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika. 

 • Śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika. 

Infoteam umożliwia innym podmiotom (Partnerom Infoteam) stosowanie cookies (tzw. cookies podmiotów zewnętrznych). Informacje zawarte w tych cookies przekazywane do Partnerów Infoteam (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet itp.). 

Bezpieczeństwo danych osobowych: 

Ochrona Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem. Robimy to zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami tak, aby zapewnić możliwie wysoki poziom ochrony przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem danych.

bottom of page