Specjalistyczne firmy doradcze są tylko tak dobre jak profesjonalni są ich konsultanci. W naszym zespole znajdują się wyłącznie praktycy sprzedaży i zarządzania, których wiedza została potwierdzona certyfikatami. 

Screenshot 2021-04-08 at 15.23.32.png

Piotr
Bień

Partner, CEO, Senior Consultant

Szanowni Państwo - w naszej firmie odpowiadam za tzw. część twardą - co w najprostszy sposób można podsumować stwierdzeniem, że częściej używam Excela niż Power-Pointa. Specjalizuję się bowiem w zagadnieniach związanych z definiowaniem i wdrażaniem strategi sprzedażowych oraz wszystkim co się z tym wiąże. W moim obszarze zainteresowań pozostają takie pojęcia jak model biznesowy, zrównoważona karta wyników, KPI, procesy sprzedażowe, struktura działów handlowych oraz systemy premiowania pracowników sprzedaży. Gdy wspólnie z klientami opanujemy już te zagadnienia, przekazuję pałeczkę moim wspólnikom, ci zaś wyposażają sprzedawców w kompetencje potrzebne do realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Wyzwania, jakimi się zajmuję:
Nieefektywny MODEL BIZNESOWY niedostosowany do oczekiwań odbiorców, brak lub nieskuteczna STRATEGIA SPRZEDAŻY, nieosiąganie CELÓW SPRZEDAŻOWYCH, niedokładne PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY, Niski WIN-RATE, zbyt długi CYKL SPRZEDAŻY, nieefektywne wykorzystanie narzędzi CRM. 

Metody, które wykorzystuję w pracy:
CUSTOMERIZED SELLING (Philip Kreidler), BALANCED SCORE CARD (Robert S. Kaplan & David P. Norton), COMPENSATING THE SALES FORCE (David J. Cichelli), THE MACHINE (Justin Roff-Marsh), BUSINESS MODEL CANVAS (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur), OPRACOWANIA WŁASNE na podstawie doświadczenia. 

Korzyści, jakie odnoszą moi klienci:ZARZĄD: Wyższa zyskowności sprzedaży, Bardziej wiarygodna prognoza sprzedaży, SZEF SPRZEDAŻY: Efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzedażowych, Wyższy win-rate, HANDLOWCY: Osiąganie wyznaczonych celów, narzędzia wspierające pracę. 

Dlaczego można mi zaufać:
Przede wszystkim dlatego, że moim nadrzędnym celem jest TWÓJ SUKCES. Podejmę się pracy dla Ciebie wyłącznie gdy będę przekonany, że potrafię osiągnąć wyznaczone cele projektu. W przeciwnym wypadku odmówię. Posiadam GRUNTOWNĄ WIEDZĘ, potwierdzoną certyfikatami w obszarach, którymi się zajmuję. Mam prawie 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE zawodowe. Zdobyłem je w globalnych korporacjach przemysłowych oraz firmach doradczych. Zajmowałem stanowiska operacyjne oraz zarządcze, w tym na poziomie C. Pracowałem na celach i priorytetach, które skutecznie osiągałem.

Screenshot 2021-04-08 at 15.24.55.png

Artur
Wilk

Partner, VP, Senior Consultant

Najlepsza strategia i najlepiej zbudowany proces wymagają do sprawnej realizacji dwóch kluczowych elementów: kompetencji i przede wszystkim chęci. Zmiana często pociąga za sobą wymagania co do nowego zestawu zachowań. Nauczenie ich znacząco obniża koszty błędów i samej zmiany. Dodatkowo znaczący wpływ na rezultaty ma poziom akceptacji do zmiany działów handlowych oraz działów wsparcia. Dlatego rolą Infoteam'u podczas transformacji jest również zbudowanie (wokół nowych celów) kultury współodpowiedzialności za wyniki i zwiększenie zaangażowania w czasach niepewności.

Wyzwania jakimi się zajmuję:

Niski WIN-RATE * Niski POZIOM KONWERSJI * Niedokładne PROGNOZY SPRZEDAŻY * Brak efektywnego i spójnego PROCESU SPRZEDAŻY * Niski poziom generowania NOWEGO BIZNESU * Wysoki lub zróżnicowany poziom ZAANGAŻOWANIA * Niewystarczający lub zróżnicowany poziom KOMPETENCJI * Brak obrony MARŻY

Metody, które wykorzystuję w pracy:

CUSTOMERIZED SELLING - Philip Kreindler - definiowanie i optymalizacja procesów sprzedaży, SOLUTION SELLING - Mike Bosworth - proces sprzedaży rozwiązań, SPIN Selling - kreowanie i kwantyfikacja potrzeb, NEWS Team Navigation - definiowanie wizji, strategii, KPI i współodpowiedzialności za wyniki, HARWARDZKA metoda negocjacji.

Korzyści jakie odnoszą moi klienci:

ZARZĄD: wzrost wyników sprzedaży wzrost marży dokŁadniejsza prognoza, SZEF SPRZEDAŻY: dokładniejsza prognoza, niższe koszty sprzedaży, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, wzrost wyników sprzedaży, wzrost zaangażowania zespołu, HANDLOWCY: wzrost kompetencji, realizacja celów sprzedażowych, wzrost motywacji, narzędzia wspierające skuteczność.

Dlaczego warto mi zaufać:

27 LAT w firmach szkoleniowo-doradczych z dostępem do licencji rynkowych liderów w branży, w tym BUDOWANIE i ZARZĄDZANIE projektami rozwojowymi, CERTYFIKATY oraz znajomość różnych METODYK, 30 LAT w sprzedaży, Nagrody i wyróżnienia za najwyższy NPS z prowadzonych szkoleń.

Screenshot 2021-04-08 at 15.24.28.png

Paweł Kowalewski

Associate, Senior Consultant

Negocjacje to proces holistyczny. Negocjacje to nie tylko same słowa. Wpływ na proces negocjacji ma, na przykład, pozycja firmy na rynku, postrzeganie jej produktów przez nabywców, dotychczasowa współpraca z klientem, ale również wewnętrzna, negocjacyjna sprawność organizacji. Strategia negocjacyjna to kompilacja i połączenie wielu taktyk z całego szeregu obszarów organizacyjnych w firmie i jej wizerunku na rynku.  Dopiero zrozumienie tych zależności i powiązań, powoduje, że negocjacyjna skuteczność sprzedawcy lub zakupowca rośnie w przystępie geometrycznym. W ten sposób buduje się profesjonalną organizację negocjacyjną, której każde działanie podporządkowane jest jej sukcesowi rynkowemu.

Wyzwania, jakimi się zajmuję: 

Skuteczność zmiany jaką oferujemy w obszarze negocjacji uzależniona jest od harmonijnego połączenia wielu elementów procesu. Pierwszym wyzwaniem jest identyfikacja mocnych i słabych stron strategii Twojej organizacji, pracowników, rynku i klientów. Analizie podlegają zarówno procesy jak i kompetencje. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest dopasowanie zakresu narzędzi i metodologii do zidentyfikowanych potrzeb. Skuteczne wprowadzenie zmiany to jedno, ale ważniejsze jest jej utrwalenie i zapewnienie stałości tego procesu. Najważniejszym jednak wyzwaniem jest stworzenie z Twojej firmy - samouczącego i samodoskonalącego się organizmu. Twoja firma będzie widziała jak, będzie chciała i będzie sama automatycznie uczyła się na sukcesach i błędach.

Metody, które wykorzystuję w pracy:

Metodologia audytowa Infoteam Consulting od 30 lat uznana jest na całym świecie. Rekomendacje do wprowadzenia zmian procesów tworzone są na podstawie wzorców najlepszych firm konsultingowych. Zmiana kompetencji ludzi opiera się na sprawdzonych metodach najstarszych firm konsultingu negocjacyjnego na świecie. Przede wszystkim pracujemy więc z ich autoświadomością. Dostarczamy wiedzę, która niezwłocznie weryfikowana jest w w trakcie praktycznych negocjacji. Najważniejszym elementem procesu jest odtwarzanie i analiza własnych zachowań z wcześniejszymi rekomendacjami i własnym biznesem. Specjalna kompilacja metod coachingowych i mentoringowych sprzyja pracy w trójkącie: wiedza - umiejętności - postawa wdrożeniowa, co gwarantuje szybki efekt i trwałość zmiany. 

Korzyści jakie odnoszą moi klienci:

Wszelkie nasze działania podyktowane jest podnoszeniem skuteczności działania i sukcesowi Twojej firmy. Zmienimy Twoich pracowników w wytrawnych negocjatorów. Co najważniejsze świadomych i wytrwale samodzielnie dążących do coraz wyższego poziomu perfekcji. Ich działaniom, sprzyjać będą właściwie ułożone procesy wewnętrzne i zewnętrzne w organizacji. Działamy holistycznie. Oferujemy twojej firmie zarówno dopasowanie do realiów rynkowych strategii negocjacyjnej, zmianę sposobu myślenia i rozwiązania problemów przez ludzi, kreatywność w szukaniu zyskownych rozwiązań, ale też dostarczymy konkretnych wzorców i instrukcji postępowania. Jesteśmy jedyną firmą na rynku integrującą i zapewniającą spójność procesów negocjacyjnych i sprzedażowych. Negocjacje i sprzedaż są bowiem jednolitym i spójnym procesem.  

Dlaczego warto mi zaufać:

Pracując z sukcesami przez 30 lat w realnym biznesie, jako szef sprzedaży spółek giełdowych, CEO firm produkcyjnych, pełnomocnik zarządu spółek państwowych, ale też tworząc firmy od samego początku, dysponuję dogłębnym, praktycznym doświadczeniem managerskim. Będąc trenerem największej i najstarszej na świecie firmy konsultingu negocjacyjnego, podparłem te umiejętności wiedzą. Będąc wykładowcą akademickim z zakresu negocjacji i sprzedaży wzbogaciłem tę wiedzę o rekomendacje większości innych, najbardziej uznanych szkół negocjacji na świecie.  Dostarczę Twojej firmie uniwersalną technologię przepryzmatowaną przez wiedzę światową. Już nie musisz ograniczać się do jednej metodologii, jednej „szkoły”. Moją determinację i wytrwałość do wprowadzenia zmiany wspieram doświadczeniami z profesjonalnego sportu.