top of page

 Specjalistyczne firmy doradcze są tylko tak dobre jak profesjonalni są ich konsultanci. W naszym polskim zespole konsultantów znajdują się wyłącznie praktycy sprzedaży i zarządzania, których wiedza została potwierdzona certyfikatami. 

Screenshot 2021-04-08 at 15.23.32.png

Piotr Bień

Partner, Senior Consultant

Szanowni Państwo - w naszej firmie odpowiadam za tzw. część twardą - co w najprostszy sposób można podsumować stwierdzeniem, że częściej używam Excela niż Power-Pointa. Specjalizuję się bowiem w zagadnieniach związanych z definiowaniem i wdrażaniem strategi sprzedażowych oraz wszystkim co się z tym wiąże. W moim obszarze zainteresowań pozostają takie pojęcia jak model biznesowy, zrównoważona karta wyników, KPI, procesy sprzedażowe, struktura działów handlowych oraz systemy premiowania pracowników sprzedaży. Gdy wspólnie z klientami opanujemy już te zagadnienia, przekazuję pałeczkę moim wspólnikom, ci zaś wyposażają sprzedawców w kompetencje potrzebne do realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Wyzwania, jakimi się zajmuję:
Nieefektywny MODEL BIZNESOWY niedostosowany do oczekiwań odbiorców, brak lub nieskuteczna STRATEGIA SPRZEDAŻY, nieosiąganie CELÓW SPRZEDAŻOWYCH, niedokładne PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY, Niski WIN-RATE, zbyt długi CYKL SPRZEDAŻY, nieefektywne wykorzystanie narzędzi CRM. 

Metody, które wykorzystuję w pracy:
CUSTOMERIZED SELLING (Philip Kreidler), BALANCED SCORE CARD (Robert S. Kaplan & David P. Norton), COMPENSATING THE SALES FORCE (David J. Cichelli), THE MACHINE (Justin Roff-Marsh), BUSINESS MODEL CANVAS (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur), OPRACOWANIA WŁASNE na podstawie doświadczenia. 

Korzyści, jakie odnoszą moi klienci:ZARZĄD: Wyższa zyskowności sprzedaży, Bardziej wiarygodna prognoza sprzedaży, SZEF SPRZEDAŻY: Efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzedażowych, Wyższy win-rate, HANDLOWCY: Osiąganie wyznaczonych celów, narzędzia wspierające pracę. 

Dlaczego można mi zaufać:
Przede wszystkim dlatego, że moim nadrzędnym celem jest TWÓJ SUKCES. Podejmę się pracy dla Ciebie wyłącznie gdy będę przekonany, że potrafię osiągnąć wyznaczone cele projektu. W przeciwnym wypadku odmówię. Posiadam GRUNTOWNĄ WIEDZĘ, potwierdzoną certyfikatami w obszarach, którymi się zajmuję. Mam prawie 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE zawodowe. Zdobyłem je w globalnych korporacjach przemysłowych oraz firmach doradczych. Zajmowałem stanowiska operacyjne oraz zarządcze, w tym na poziomie C. Pracowałem na celach i priorytetach, które skutecznie osiągałem.

Screenshot 2021-04-08 at 15.24.55.png

Artur Wilk

Partner, CEO, Senior Consultant

Najlepsza strategia i najlepiej zbudowany proces wymagają do sprawnej realizacji dwóch kluczowych elementów: kompetencji i przede wszystkim chęci. Zmiana często pociąga za sobą wymagania co do nowego zestawu zachowań. Nauczenie ich znacząco obniża koszty błędów i samej zmiany. Dodatkowo znaczący wpływ na rezultaty ma poziom akceptacji do zmiany działów handlowych oraz działów wsparcia. Dlatego rolą Infoteam'u podczas transformacji jest również zbudowanie (wokół nowych celów) kultury współodpowiedzialności za wyniki i zwiększenie zaangażowania w czasach niepewności.

Wyzwania jakimi się zajmuję:

Niski WIN-RATE * Niski POZIOM KONWERSJI * Niedokładne PROGNOZY SPRZEDAŻY * Brak efektywnego i spójnego PROCESU SPRZEDAŻY * Niski poziom generowania NOWEGO BIZNESU * Wysoki lub zróżnicowany poziom ZAANGAŻOWANIA * Niewystarczający lub zróżnicowany poziom KOMPETENCJI * Brak obrony MARŻY

Metody, które wykorzystuję w pracy:

CUSTOMERIZED SELLING - Philip Kreindler - definiowanie i optymalizacja procesów sprzedaży, SOLUTION SELLING - Mike Bosworth - proces sprzedaży rozwiązań, SPIN Selling - kreowanie i kwantyfikacja potrzeb, NEWS Team Navigation - definiowanie wizji, strategii, KPI i współodpowiedzialności za wyniki, HARWARDZKA metoda negocjacji.

Korzyści jakie odnoszą moi klienci:

ZARZĄD: wzrost wyników sprzedaży wzrost marży dokŁadniejsza prognoza, SZEF SPRZEDAŻY: dokładniejsza prognoza, niższe koszty sprzedaży, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, wzrost wyników sprzedaży, wzrost zaangażowania zespołu, HANDLOWCY: wzrost kompetencji, realizacja celów sprzedażowych, wzrost motywacji, narzędzia wspierające skuteczność.

Dlaczego warto mi zaufać:

27 LAT w firmach szkoleniowo-doradczych z dostępem do licencji rynkowych liderów w branży, w tym BUDOWANIE i ZARZĄDZANIE projektami rozwojowymi, CERTYFIKATY oraz znajomość różnych METODYK, 30 LAT w sprzedaży, Nagrody i wyróżnienia za najwyższy NPS z prowadzonych szkoleń.

bottom of page